งานเชื่อมประกอบโลหะ คืออะไร และมีกี่รูปแบบ โดย แอคเซ็ป หจก.

งานเชื่อมประกอบโลหะ คืออะไร และมีกี่รูปแบบ โดย แอคเซ็ป หจก.

บริการเชื่อมประกอบตู้โลหะ บริการรับเชื่อมโลหะทุกชนิด         การเชื่อมโลหะ คือ วิธีหรือกระบวนที่ทำให้เหล็ก โลหะ 2 ชิ้นขึ้นไป เชื่อมต่อกันอย่างสมบูรณ์ หรือรวมตัวเข้าด้วยกันโดยใช้วิธีการให้ความร้อนทำให้ชิ้นงานหลอมละลายติดเป็นเนื้อเดียวกัน หรือการเติมลวดเชื่อมเพื่อให้ประสานกัน วิธีการเชื่อมโลหะสามารถแบ่งออกได้ดังนี้         1. การเชื่อมแบบแก๊ส เป็นการหลอมเหลวโลหะ โดยการเผาไหม้ระหว่างแก๊สอะเซทีลีน ซึ่งเป็นแก๊สออกซิเจนและแก๊สเชื้อเพลิง ในส่วนของอุณหภูมิการเผาไหม้นั้น จะให้ความร้อนสูง 3200°C เป็นการเชื่อมที่ไม่มีเขม่าหรือควัน         2. การเชื่อมแบบไฟฟ้า หรือสามารถเรียกอีกอย่างว่า อาร์ค โดยการเชื่อมแบบไฟฟ้าเป็นวิธีเชื่อมที่เห็นกันโดยทั่วไป การเชื่อมที่เกิดจากประกายอาร์ค ระหว่างชิ้นงาน และลวดเชื่อมที่หลอมละลาย เพื่อทำหน้าที่ประสานเนื้อโลหะเข้าด้วยกัน          3. การเชื่อมอัด เป็นการประสานโลหะ 2 ชิ้น เข้าด้วยกันโดยใช้ความร้อน ในบริเวณที่จะทำการเชื่อมชิ้นงาน และใช้แรงอัดส่วนที่หลอมละลายจนกระทั่งชิ้นงานติดกันเป็นจุด         4. การเชื่อม TIG […]